– Pitanje:  Koje su Božije osobine? Kakav je Bog?

Odgovor:  Dok pokušavamo da odgovorimo na ovo pitanje, dobra vest je da postoji mnogo toga što se može otkriti o Bogu! Onima koji istražuju ovo pitanje, možda će biti od pomoći ako prvo pročitaju tekst do kraja, a onda se vrate na odabrane Biblijske odlomke radi daljeg pojašnjenja. Biblijske reference su u potpunosti neophodne, jer bez biblijskog autoriteta ova zbirka reči neće biti ništa više od ljudskog mišljenja, a ono je samo po sebi često neispravno u razumevanju Boga (Jov 42,7). Reći da je za nas važno da pokušamo da razumemo kakav je Bog je veoma blago rečeno! Ako to ne činimo, to će dovesti do toga da se usmerimo i jurimo za lažnim bogovima da bi ih slavili, što je protivno Njegovoj volji. (2. Mojsijeva 20,3-5).Možemo poznavati samo one osobina koje je Bog odlučio da nam otkrije. Jedna od Božijih osobina ili kvaliteta je „svetlo“, što znači da je On sam taj koji otkriva informacije o Sebi (Isaija 60,19; Jakov 1,17). Ne treba zanemariti tu činjenicu da je Bog taj koji nam je otkrio samog Sebe, u suprotnom nećemo ući u Njegov mir (Jevreji 4,1). Ono što je Bog stvorio, kao i Biblija i Reč koja je postala telo (Isus Hristos) će nam pomoći da otkrijemo kakav je Bog.Hajde da počnemo sa razumevanjem da je Bog naš Stvoritelj i da smo mi deo Njegovog stvorenja. (1. Mojsijeva 1,1; Psalam 24,1). Bog je rekao da je čovek stvoren na Njegovu sliku. Čovek je iznad svakog drugog stvorenja i data mu je vlast nad njim (1. Mojsijeva 1,26-28). Stvorenje je oštećeno ‘padom’, ali se još uvek do nekle odražava Božije prvobitno delo (1. Mojsijeva 3,17-18; Rimljanima 1,19-20). Ako razmotrimo veličinu, kompleksnost, lepotu i poredak stvorenja, možemo dobiti odećaj strahopoštovanja prema Bogu. Čitanje o nekim od Božijih imena može pomoći u istraživanju Božijih vrlina. To su sledeća imena:Elohim – Onaj koji je jak, božanski (1. Mojsijeva 1,1)Adonaj – Gospod, upućuje na odnos služenja (2. Mojsijeva 4,10. 13)El Elion – Uzvišeni,Onaj koji je najjači (1. Mojsijeva 14,20)El Roj – Onaj koji je jak i koji vidi (1. Mojsijeva 16,13)El Šadaj – Svemogući Bog (1. Mojsijeva 17,1)El Olam – večni Bog (Isaija 40,28)Jahve – GOSPOD „Ja sam“, što znači večni samo-postojeći Bog (2. Mojsijeva 3,13-14).Nastavićemo sa istraživanjem drugih Božijih osobina; Bog je večan, što znači da On nema početak i da Njegovom postojanju nema kraja. On je besmrtan, beskonačan (5. Mojsijeva 33,27; Psalam 90,2; 1. Timoteju 1,17). Bog je nepromenljiv. Pošto se Bog ne menja, to znači da je On apsolutno pouzdan i vredan poverenja (Malahija 3,6; 3. Mojsijeva 23,19; Psalam 102,26-27). Bog je neuporediv, što znači da ne postoji niko kao što je On u delu i u bitisanju; On je neprevaziđen i savršen (2. Samuilova 7,22; Psalam 86,8; Isaija 40,25; Matej 5,48). Bog je nedokučiv, što znači da je neistraživ, nemoguće ga je u potpunosti razumeti (Isaija 40,28; Psalam 145,3; Rimljanima 11,33-34).Bog je pravedan, što znači da On ne gleda na ljude na osnovu favoritizma. (5. Mojsijeva 32,4; Psalam 18,30). Bog je svemoguć i može da uradi sve što želi, ali sve što radi je uvek u skladu sa Njegovim drugim karakternim osobinama (Otkrivenje 19,6; Jeremija 32,17. 27). Bog je sveprisutan, no ovo ne znači da je sve Bog (Psalam 139,7-13; Jeremija 23,23). Bog je sveznajući, što znači da zna prošlost, sadašnjost i budućnost, čak i sve što mislimo u svakom trenutku; s obzirom da On uvek sve zna, On će svoju pravednost uvek sprovoditi na pravičan način (Psalam 139,1-5; Priče Solomonove 5,21).Bog je jedan, što znači da ne postoji ni jedan drugi, ali isto da je On jedini u stanju da ispuni naše najdublje potrebe i čežnje naših srca, i da je On jedini dostojan da primi naše slavljenje i posvećenje. (5. Mojsijeva 6,4). Bog je pravedan, što znači da Bog ne može i neće preći preko nepravednosti; zbog Njegove pravednosti i ispravnosti, da bi nam gresi bili oprošteni Isus je morao da prođe kroz Božiju osudu kada je na sebe preuzeo naše grehe. (2. Mojsijeva 9,27; Matej 27,45-46; Rimljanima 3,21-26).Bog je suveren, što znači da je On uzvišen nad svime; čitavo Njegovo stvorenje zajedno, svesno ili nesvesno, ne može da spreči njegove namere (Psalam 93,1; 95,3; Jeremija 23,20). Bog je duh, što znači da je nevidljiv (Jovan 1,18; 4,24). Bog je Trojstvo, što znači da je On tri u jednom, u suštini isti, jednak u sili i slavi. Zapazite da u prvom Biblijskom citatu reč ‘ime’ je u jednini, iako se odnosi na tri različite Osobe – „Otac, Sin, Sveti Duh“ (Matej 28,19; Marko 1,9-11). Bog je istina, što znači da je On neiskvaren i da ne može da laže (Psalam 117,2; 1. Samuilova 15,29).Bog je svet, što znači da je odvojen od svih moralnih skrnavljenja i njihov je neprijatelj. Bog vidi svo zlo i to ga gnevi; vatra se obično spominje u Bibliji zajedno sa svetošću. Bog se opisuje kao vatra koja proždire (Isaija 6,3; Avakum 1,13; 2. Mojsijeva 3,2-5; Jevrejima 12,29). Bog je blagodatan, što podrazumeva Njegovu dobrotu, ljubaznost, milosrđe i ljubav, a ove reči su samo senka onoga što Njegova dobrota uistinu jeste. Da nije Njegove blagodati izgleda da bi nas Njegove ostale osobine odvojile od Njega. Treba da smo zahvalni da nije tako, i da On želi da nas lično upozna. (2. Mojsijeva 34,6; Psalam 31,19; 1. Petrova 1,3; Jovan 3,16; Jovan 17,3).Ovo je bio samo skroman pokušaj da odgovorimo na pitanje Božije veličine. Budite svim srcem ohrabreni da nastavite da ga tražite (Jeremija 29,13).

Ako želite da porazgovarate sa nekim ko je živeo u strahu, ali je pronašao nadu, mir i svrhu u Isusu…

Ako želite da dobijete Bibliju na poklon…

Članak je preuzet sa: gotquestions.org

Mi smo obični ljudi koji su pronašli svrhu života, nadu i mir u Gospodu Isusu Hristu.

Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam osigurala najbolje iskustvo.