Pitanje: Šta znači imati lični odnos sa Bogom?

Odgovor:  Lični odnos sa Bogom počinje onog trenutka kad postanemo svesni potrebe za njim, priznamo da smo grešni i u veri prihvatimo Isusa Hrista za svog Spasitelja. Bog, naš nebeski Otac, oduvek je želeo da nam bude blizu i da uspostavi odnos. Pre nego što su zgrešili (1. Moj. 3), Adam i Eva su lično poznavali Boga. Šetali su i razgovarali s njim u Edenskom vrtu svakog dana. Padom u greh ljudi su se odvojili od Boga i izgubili zajedništvo sa njim. Ono što mnogi ne shvataju ili ih nije briga je to da nam je Isus dao najlepši poklon – priliku da ako poverujemo u njega provedemo večnost s njim. “Smrt je, naime plata za greh, a blagodatni dar Božiji je – večni život u Hristu Isusu, Gospodu našem” (Rimljanima 6:23). Bog je u Isusu Hristu postao čovek da bi preuzeo naše grehe, umro a zatim i uskrsnuo, dokazujući time svoju pobedu nad smrću i grehom. “Stoga sad nema osude za one koji su u Hristu Isusu” (Rimljanima 8:1). Ako prihvatimo ovaj poklon, postaćemo ugodni Bogu i moći ćemo da uspostavimo odnos sa njim. Odnos sa Bogom znači da treba da ga uključimo u svakodnevni život. Treba da mu se molimo, čitamo njegovu reč i razmišljamo o stihovima da bismo ga bolje upoznali. Treba da se molimo za mudrost (Jakov 1:5) koja je najvrednije blago koje čovek može da stekne. Treba da mu iznesemo svoje potrebe i tražimo u Isusovo ime (Jovan 15:16). Isus je jedini koji nas voli toliko da je dao svoj život za nas (Rimljanima 5:8) i jedini koji je premostio provaliju između nas i Boga. Sveti Duh nam je dat da bude naš Savetnik. „ Ako me ljubite, držaćete moje zapovesti. I ja ću moliti Oca, pa će vam dati drugog pomagača – utešitelja da bude sa vama doveka, Duha istine, koga svet ne može da primi, jer ga ne vidi i ne poznaje; vi ga poznajete, zato što boravi kod vas i biće u vama” (Jovan 14:15-17). Isus je ovo rekao pre nego što je umro. Posle njegove smrti Sveti Duh je postao dostupan svima koji iskreno žele da ga prime. On prebiva u srcima vernika i nikad ih ne napušta. On nas savetuje, uči istini i menja. Bez njega ne bismo bili sposobni da se borimo protiv iskušenja i zla. Kada on ima kontrolu nad nama rađamo njegove plodove a to su ljubav, radost, mir, dugotrpljenje, čestitost, dobrota, vera, krotost i uzdržljivost (Galatima 5:22-23).  S Bogom nije teško imati lični odnos kao što to neki misle i u tome nema nikakve tajanstvene formule. Čim neko postane dete Božije, on prima Svetog Duha koji počinje da radi u njegovom srcu. Novi vernik treba da se moli, čita Bibliju i pridruži crkvi koja neguje čistu biblijsku doktrinu. Sve to pomaže u duhovnom rastu. Zajedništvo sa Bogom je vera da u svakom danu imamo njegovu pomoć i podršku. Možda ove promene neće odmah biti vidljive, ali s vremenom istine koje učimo postaju mnogo jasnije.

Ako želite da porazgovarate sa nekim ko je živeo u strahu, ali je pronašao nadu, mir i svrhu u Isusu…

Ako želite da dobijete Bibliju na poklon…

Članak je preuzet sa: gotquestions.org

Mi smo obični ljudi koji su pronašli svrhu života, nadu i mir u Gospodu Isusu Hristu.